Grundlag for drift

Hellebo hus er organiseret som en selvejende institution og drives efter serviceloven.
Det betyder blandt andet
  • At ingen privatpersoner kan profitere af et eventuelt overskud/at et eventuelt overskud kun kan komme bofællesskabet til gode
  • At den socialpædagogiske indsats ydes i henhold til Servicelovens formål og bestemmelser.
  • At bostedet er egnethedsgodkendt af Holbæk kommune og optager borgere fra hele landet.
  • At der ydes socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 66, 76, 107 jf. §§ 142 og 144

Holbæk Kommune fører flere gange årligt tilsyn med bostedet for at sikre, at vedtægter og lovgrundlaget overholdes.

 
På Hellebo Hus er der tildelt stedet en efter serviceloven § 107 og en § 108 
 
Serviceloven § 107 og § 108
 
§ 107
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

§ 108
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarnede tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den påglædlende opfylder betingerlerne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jv. stk 2, dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om
betingelserne for at få tilbud om boform efter stk 2.

Stk 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer med bopæl på Færøerne og personer med bopæl i Grønland i boformer, der er omfattet af stk. 1.

Stk 6. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og som pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 1, når disse personer

1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse,

2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse, eller

3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse.

 

Længe 2
 
Bagsiden af hovedhuset
 
fodboldbanen
 
Showroom
 
Hellebo hus. | Hellestrupvej 2A, 4300 Holbæk  | Tlf.: 88964098